۱۳۸۶ اسفند ۱۲, یکشنبه

پاکسازي فرهنگي جنايت جنايت ها

پاکسازي فرهنگي جنايت جنايت ها
قوم کشي عبارت از قتل سازمان يافته ايست که با انگيزه هاي نژادي و قومي و يا مذهبي رخ ميدهد بر همين اساس سازمان ملل در سال 1946 کنوانسيوني را در همين زمينه تاسيس کرده و طبق قطعنامه اي که با شماره 69 صادر کرده تمام اشکال قوم کشي را ممنوع مي کند و آن را به عنوان جنايت معرفي و از تمام جهان متمدن مي خواهد تا مانع ارتکاب اين جنايات شوند . بعد از اين حادثه مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1948 قطعنامه اي به شماره 260-3 که بر ممنوعيت قومکشي تاکيد مي کند و به مجازات آن تفهيم مي کند کنوانسيوني را به تصويت رساند و در سال 1951 کنوانسيون مذکور لازم الاجرا شده و در سال 1995 حدود 102 کشور به آن پيوستند ، اين کنوانسيون قومکشي را به سه دسته تقسيم مي کند1-کشتن اعضاي گروه خاصي2-شرايطي را عمدا بر گروه تحميل کرد که موجب نابودي کسي ، جمعي و جزئي ان شود3-تحميل اقداماتي براي جلوگيري از توليد مثل اعضاي گروه4-انتقال اجباري اطفال گروه به گروهي ديگرهمانطور که مي بينيم اقدامات ذکر شده که از طرف حکومت ها صورت ميگيرد جنايت ضد بشريت به حساب مي آيد که با انگيزه هاي چون نژادي و يا قومي و مذهبي اتفاق مي افتد که بقاي گروهي را در معرض خطر قرار مي دهد .چنانچه ديديم اقداماتي از اين قبيل بر ضد مردم عرب خوزستان صورت گرفت که منطبق بر کنوانسيون هاي بين المللي قومکشي مي باشد بطوري که اساس ... مردم عرب خوزستان مشمول اقدامات ظالمانه اي همچون انتقال اجباري جهت تغيير دموکراسي ساکنان آن منطقه و همچنين تحميل سياست هايي براي فقير نگه داشتن آن مردم و ممنوع کردن مردم عرب آن منطقه از بکارگيري تقاليد قومي خود همچنين محروم کردن آنان از تشکيل مراکز فرهنگي بزبان مادري خود و ممنوعيت تاسيس مدارس به آن زبان و يا تاسيس موسسه هاي مدني براي ترويج زبان عربي و تحميل کردن سياست هاي تبعيض آميز .... از شاخصه هاي آن سياست هاست و همچنين تغيير اسم هاي محلي ، شهرها و محلات و ممنوعيت استفاده از اسم هاي عربي براي نوزادان آنها و برچسب زدن تجزيه طلبي بر کساني که در اين زمينه ها فعالند و بسياري از اقدامات اين چنيني که ظالمانه و غير انساني است مانند اعدام هاي بي حد حصر بر آن مردم تحميل شده است و آنچه در کنوانسيون هاي بين المللي در اين رابطه حائز اهميت است اينکه اين اقدامات منحصرا در زمان جنگ صورت نميگيرد بلکه در زمان صلح نيز ممکن است اتفاق بيافتد و اين اقداماتي که به عنوان جنايت هاي ضد بشري اعمال مي شود بر دو دسته تقسيم مي شود1-قوم کشي فيزيکي2-بيولوژيکي و يا فرهنگياما آنچه در آن مقاله مد نظر ماست همان پاکسازي فرهنگي است که از خطرناکترين انواع قوم کشي هاست که در قطعنامه هاي بين المللي نيز آمده است بطوري که اين پاکسازي شامل سرکوب ها بر عليه قوميت ها مي باشد همچون سرکوب زبان هاي قوميت ها و اقداماتي مشابه ولي به واسطه وسعت اين جنايات سازمان ملل متحد تصميم گرفت آن را در چارچوب شوراي حقوق بشر قرار دهد که در زير بند حقوق قوميت ها مورد بررسي قرار گرفته است همانطور که گفتيم سياست پاکسازي فرهنگي .تلاش هاي مستمري جهت آشنا کردن جهان به آنچه که بر سر مردم عرب خوزستان اتفاق مي افتد نياز دارد تا بتوان اين سياست ها ي ضد بشري را متوقف ساخت و از مهمترين گام هايي که در اين زمينه مي توان از آن نام برد اين است که جهانيان را با تمام جزئيات سرکوبي که بر مردم عرب خوزستان تحميل مي شود آشنا سازيم و کمپين هاي را در اين زمينه جهت فعاليت تاسيس کنيم و با سازمان ها و مدافعان حقوق بشر ارتباط برقرار کنيم و آنها را با آنچه که در اين منطقه اتفاق مي افتد آشنا سازيم چونکه مردم عرب خوزستان در شرايطي بس دشوار بسر مي برند و هويت خود را در معرض خطرنابودي مي بينند و اين وظيفه ايست که بايد تمام انسان ها بدان عمل کنند و اقداماتي را در اين زمينه انجام دهند تا بتوان شاهد منع اين پاکسازي فرهنگي براي هميشه باشيم .روزنامه نگار زنداني محمد حسن فلاحيه زادهبند 350 امنيتي زندان اوين5/12/86
فعالان حقوق بشر در ایران

۱ نظر:

ناشناس گفت...

السلام علیکم
لطفا این خبر را نشر نمایید:
حاجی مجید نوتی زهی ترور شد
وی که از افراد نزدیک به دفتر رهبری واطلاعات بود و تاکنون دستانش به خون خیلی از بافراد بی گناه آغشته بود امروز دو شنبه در نزدیک روستایش در
پشت کلاته رزاق زاده به گلوله بسته شد واکنون در حالت کما در بخش آی سی یو با مرگ دست وپنجه نرم میکند .