۱۳۸۶ اسفند ۸, چهارشنبه

نگذاريم انديشه بميرد....قوه قضاييه رژيم جمهوری اسلامی در هفته های گذشته،يعقوب مهرنهاد.وبلاگ نويس.و فعال مدنی بلوچ را پس از ده ماه بازداشت و شکنجه در دادگاهی بدون حضور وکيل و هيأت منصفه و اعضای خانواده او،با اتهامات واهی به اعدام محکوم کرد. يعقوب،28 ساله.دبيرکل انجمن جوانان صدای عدالت در بلوچستان ،و نويسنده وبلاگ مهرنهاد است.او به رغم فعاليت در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی،پس از يک جلسه پرسش و پاسخ که فرماندار زاهدان در آن شرکت داشت دستگير شد و اکنون پس از ده ماه برای او حکم اعدام به جرم واهی ارتباط با گروه جندالّه(جنبش مقاومت مردمی ايران)صادر و تأييد شده است.خانواده او بيم دارند که يعقوب در اثر شکنجه های اعمال شده آسيب جدی ديده باشد و صدور اين حکم برای پوشاندن آثار اين جنايت صادر شده باشد. آزادی برای يعقوب مهرنهاداز اين حرکت حمايت کنيد و با امضای دادخواه زير خواهان آزادی بی قيد و شرط يعقوب مهرنهاد شويد.

هیچ نظری موجود نیست: