۱۳۸۶ اسفند ۱۱, شنبه

قربانيان خشونت هاي خانگي در فرانسه سكوت را ترجيح مي دهند

زنان در غرب
كانون ملي فرانسه گزارشي را منتشر كرد كه طبق آمار ، زنان در مقايسه با بيرون از منزل بيشتر در خانه مورد خشونت قرار مي گيرند .
بنابر گزارش روزنامه القبس 3.3 درصد از زنان به خشونت عليه خود ما بين سالهاي 2005 و 2006 چه از نظر جنسي و يا جسمي از طرف كساني كه با آنها زندگي مي كنند گفتند در حاليكه 3.3 درصد زنان از خشونت بيرون از خانه خود گفتند .
اين گزارش تاكيد داشت : دو سوم زناني كه در فرانسه مورد خشونت قرار مي گيرند به مراجع قضايي شكايتي رد نمي كنند و حتي جرات بيان اين موضوع را ندارند مگر اينكه شرايط برايشان غير قابل تحمل باشد .
41.6 درصد از زنان ترجيح مي دهند يكي از نزديكان را در جريان امر قرار دهند و 19.4 درصد به جمعيتها مي گويند .
11.1 درصد به دستگاه پليس گزارش مي دهند .
،اين گزارش نشان داد كه اغلب همسراني كه به زنان خود خشونت مي كنند در سن 45 سالگي هستند و مدارك تحصيلي ندارند .
در پايان اين گزارش خبر داد كه تجاوزات و خشونتهاي جنسي و منزلي در مورد زنان دو پديده اي هستند كه در تمام طبقات اجتماعي يافت مي شود و خشونت با تمام انواعش در تمام اقشار يافت مي شود

هیچ نظری موجود نیست: